Barnehagen
AKERHOLMEN_217
ÅKERHOLMEN BARNEHAGE - GODE OPPLEVELSER
Trygghet, glede, omsorg og anerkjennelse
I Rammeplan beskrives barnehagens verdigrunnlag med følgende: ”Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som felleskap, omsorg og medansvar, og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig”

Trygghet, omsorg, glede og anerkjennelse er og har alltid vært sentrale verdier i barnehagen vår. Et bevisst og ansvarsfullt personale gir begrepene mening og betydning, og er barnehagens viktigste ressurs. Gjennom gode rutiner, samarbeid og stabilitet ønsker vi å gi trygghet og forutsigbarhet for alle som tar del i vårt arbeid.
Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og oppleve at de er unike og viktige i et større fellesskap. De skal oppleve et personale som er tilstede, viser oppmerksomhet og åpenhet for det unike hos hvert enkelt barn. Et personale som har tid og anerkjenner barnet der det er.

Faste rutiner i hverdagen er med på å gi trygghet, både for liten og stor, og i barnehagen er dagen lagt opp med en dagsrytme. Dagsrytmen skisserer de faste aktivitetene og rutinesituasjonene som skjer hver dag. I tillegg fyller vi hverdagen med aktiviteter, det være seg lek, formingsaktiviteter, turer og/eller temaopplegg. Gjennom visuelle oppslag (som oversikt over dagens innhold og ulike aktiviteter) ønsker vi å gi barna et forutsigbart hendelsesforløp og hjelp til å sette det som skjer inn i en helhet. Barna gjør hele tiden valg ut i fra egne interesser, og innen for de gitte rammene kan barna være med å medvirke på egen hverdagen. Barna motiveres til å gjøre egne valg, samtidig som det skaper struktur, forutsigbarhet og trygghet.

Vår visjon

GODE OPPLEVELSER - FOR ALLE: Alle som tar del i Åkerholmen barnehage skal ha gode opplevelser. Det skal være gode opplevelser i alle ledd. Barn, foreldre, personalet, familie og venner.
VÅRT SATSNINGSOMRÅDE
Kunsten å omgås hverandre
I alle år har sosial kompetanse vært et sentralt og viktig område i barnehagen vår, og det vil det også fortsette med å være. Vi blir aldri utlært og på livets vei vil vi garantert møte mange utfordringer, gleder og sorger. I barnehagen skal vi i nær forståelse og samarbeid med dere foreldre, gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter som styrker det enkelte barnet, i trygge og gode omgivelser. Opplevelse av trygghet er viktig, og likeså viktig er tryggheten på enn selv. Det å bli sett og anerkjent for den man er. Å vite at man er verdifull og en viktig del av felleskapet, det være seg i familien, blant venner og/eller i barnehagen. Alle barna skal oppleve seg selv som verdifulle og møte varme og kjærlighet i barnehagen. De er alle små unike personer som har ulike forutsetninger, ønsker og behov, og ved å se det enkelte barnet og møte og veilede det på livets vei, skal vi i barnehagen være med på å gi barna gode utviklingsmuligheter.

Sosial kompetanse handler om ”kunsten å omgås hverandre,” knytte vennskapsbånd og å tilegne seg god sosial kunnskap, holdninger og ferdigheter. I barnehagen omgås mange hver dag. Barn møter andre barn, barn møter voksne, og voksne møter andre voksne. Relasjoner bygges og hele tiden utvikles vi og ny læring skjer. For å forstå og kunne delta i det sosiale samspillet, lære leke-koder, tilpasse seg og bidra til samspillet, kreves det erfaringer. Sosial kompetanse utvikles i fellesskapet og i barnehagen skal vi ta tak i denne læringen og bidra til gode opplevelser gjennom å legge til rette, oppmuntre og veilede barna. Vi skal møte barna der de er og støtte dem i utfordringene og mestringene de møter. Innenfor gitte rammer i barnehagen er vi alle med på å bidra til et godt felleskap og forme våre omgivelser. ”Kunsten å omgås hverandre” er i kontinuerlig utvikling gjennom handlinger og opplevelser. Det skjer i alle situasjoner i barnehagen og barnehagen skal legge til rette for at alle er med og får varierte erfaringer i samspillet.

For å konkretisere det mer til arbeidet med barna kan vi se det i sammenheng med arbeidet med sosial kompetanse og fellesskapet i barnehagen. 
Empati – å kjenne og kunne sette ord på egne følelser, kunne ha forståelse og innlevelse i andres følelser, perspektiver og tanker.
Prososiale handlinger – som å hjelpe, oppmuntre, dele, anerkjenne, inkludere, vise omsorg og respekt for hverandre
Selvkontroll – å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, konfliktløsning, turtakning og toleranse.
Selvhevdelse – å ta initiativ til og/eller ta del i lek og samtaler, hevde seg selv og egne meninger på en god måte, tørre å stå imot gruppepress
Lek, glede og humor - forstå og bruke lekens regler/signaler, kunne skille lek fra andre aktiviteter, føle glede og det å la seg rive med, slappe av, spøke og ha det gøy.

Vi mener at erfaringer og kunnskap om gode grunnleggende holdninger og samspillsferdigheter som nevnt over, er med på å gi det enkelte barnet et grunnlag for utvikling av god selvfølelse og et godt selvbilde. Å hjelpe barna til å opparbeide god sosial kompetanse og på den måten også jobbe forebyggende mot mobbing er sentralt i barnehagen vår. Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskapet. Vennskap bidrar til en følelse av deltagelse og fellesskapet bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barna trygget og sosial tilknytning, og opplevelser sammen med andre kan også være veien inn i nye vennskap. Sosialkompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltagelse i samspill med andre barn. Et barn som samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg til fellesskapet og være en synlig deltager som hevder sin plass.
 

Den viktige leken

Leken har en egenverdi og er grunnleggende i barnehagen. Leken gir utallige læringsmuligheter for barna og er et sted der de kan få prøvd ut sine kunnskaper og erfaringer. Fantasien kan få fullt utløp og kreativiteten kan blomstre. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturelle ulikheter. Det å få delta og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen

Forebygge arbeid

Å hjelpe barna til å opparbeide god sosial kompetanse er også å jobbe forebyggende mot mobbing. Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskapet. Vennskap bidrar til en følelse av deltagelse og fellesskapet bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barna trygget og sosial tilknytning, og opplevelser sammen med andre kan også være veien inn i nye vennskap. Sosialkompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltagelse i samspill med andre barn.

Språk bygger broer

Språk bygger broer og leken, felles opplevelser og aktiviteter gir unike muligheter for kommunikasjon mellom barna. Barnehagen skal bidra til at alle barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket, både som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelse

Gode opplevelser - for alle!

FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN
Fagområdene i barnehagen
Rammeplan for barnehagen skisserer 7 fagområder for innholdet i barnehagen.
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg, i hverdagsaktiviter og på turer. Det viktige er at barna får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder. Fagområdene vil krydre hverdagen vår og inspirer barna med ny kunnskap til lek og nye muligheter.
Fagområdene er: 
Kommunikasjon, tekst og språk
Kropp, bevegelse og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og tid

 
Juni 2019 ble Åkerholmen barnehage godkjent som en helsefremmende barnehage.
Å bli sertifisert som en helsefremmende barnehage innbærer at barnehagen oppfylle 9 kriterier.
1. Barnehagen legger til rette for at alle barn kan være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag.
2. Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitet og hvile for hvert enkelt barn.
3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles.
4. Barnehagen har rutiner for god hygiene.
5. Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.
6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til rette for foresattes medvirkning i hverdagen.
7. Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.
8. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens styringsdokumenter, kvalitets-styringssystem og arbeidsmåter.
 9. Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring.

I Halden vises det flere utfordringer som ligger til grunn for igangsettelse av dette prosjektet. Flere fattige, resultatene i skolen kunne vært bedre, for mange som ikke fullfører videregående opplæring, omstillinger i arbeidslivet og større krav til kompetanse. Det man ser (og vet) er at en god helse gir et bedre grunnlag og grobunn, og god helse innebærer: en god fysisk form, å være mett på nyttig næring, å være uthvilt og å være i balanse.
 
God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. Barnehagen er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn. Det helsefremmende arbeidet i barnehagen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til å gi barna et godt grunnlag for å gjennomføre det 13-årige opplæringsløpet. Med helsefremmende barnehager forstår Østfoldhelsa barnehager som styrker barnas fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen, samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Helsefremmende barnehager bidrar til utjevning av sosial ulikhet mellom grupper i befolkningen.
Åkerholmen barnehage SA
Asakveien 32, 1785 Halden

Tlf: 69 19 18 90
E-post: post@akerholmen.no

Følg oss på Facebook!